Perkembangan setoran santri Fajrul Karim sampai Desember 2013

SMP Kelas 9
Abd Hakim 10,5 juz
Agus Khozazi 10,3
Agus Salim 13,9
Andika 9
Arif S 14.2
Ahmad Hafidzuddin 5
Gugun 8.3
Abdullah Sa’ad 8.9
Lody 8
Mahmuddin 4.8
Mahdum 5.3
Muhani 11.3
Mujahid 8.8
Fahmi 8.7
Gio 10.3
Najmuddin 9
Naufal Habib 8
Raihan 9.7

SMP Kelas 8
Ammar Abdullah 3.9
Zakki 5.2
Imam Ammar 5.1
Farhan 5.3
Fakhru 4.3
‘Adhim 1.7
Saeful Bahri 7.4

SMP Kelas 7
Syahrul 1.2
Raffi 1.2
Miftah 2.6
Safa 1.5
Yazid 0.8
Tegar 0.8
Wildan 1.8
Ilham 1.4
Muhammad Al Amin 2.4
Rama 1.5

SD Kelas 6
Afif 5.5
Utsman 5.5

SD Kelas 5
Faishal 5 juz

SD Kelas 3
Syakir 5juz